1

زتامتر و کاربردهای آن

افراد مقاله : ‌ نویسنده مسئول - صدیقه صادق حسنی

موضوع : تجهيزات و مدل سازي تاریخ مقاله : 1387/10/01 تعداد بازدید : 3094

پتانسیل زتا برای درک و کنترل خواص سوسپانسیون‌های کلوئیدی بسیار حائز اهمیت است. عموماً می‌توان خصوصیات یک سوسپانسیون را با درک چگونگی برهمکنش کلوئیدها با یکدیگر‌شناسایی نمود. در برخی موارد لازم است برای جدا نگه داشتن ذرات از یکدیگر و ممانعت از تجمع آنها، نیروی دافعه بین ذرات به حداکثر مقدار ممکن برسد. گاهی نیز هدفی کاملاً متفاوت دنبال می‌شود و با حذف یا کاهش نیروهای دافعه، تشکیل توده‌های بزرگ، تسریع شده و عمل صاف شدن آسان‌ترمی‌شود (شکل‌های 1و2) . لازم به ذکر است با ایجاد تغییر در تعادل بین نیروهای دافعه و جاذبه بین ذرات، می‌توان ویسکوزیته محلول را تغییر داده و آن را تعدیل نمود.