هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرمان کرمان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
پیمان نصیری پور,آرمان محمدی ۱ ۲۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۸ ۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۲ ۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۱ ۵
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۵ ۵
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰