هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی سهند
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسین خان محمدی,مهدی ضرابی,امید احمدی,اکبر شکری باروق,خدیجه صفایی,حسام ابوعلی,هادی میرزاجانی,هادی غیبعلی زاده,محمد نوری قراملکی ۰ ۱۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۷۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۴ ۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۰
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۲
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲