هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
دانشگاه پیام نور
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سیده سمانه هاشمی نسب,سعید فانی جهرمی,فرشته ارشدپور ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۶۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱