هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز آباده
دانشگاه پیام نور
فارس آباده
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی دانشور ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۸۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴