هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۴۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳