هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قم
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
طاهره شجاعی زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۶