هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد
شرکت ها
آذربایجان شرقی مراغه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمود بیگلری,محمد حیدری ۰ ۱۲۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۶ ۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱