هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
اصفهان خمینی شهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه خاشعی ورنامخواستی,وحید جوان بخت ۰ ۱۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۸