هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سایر مراکز باشگاه دانش پژوهان جوان
آذربایجان غربی مهاباد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷