هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
کرمان رفسنجان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیرحسینن گل محمدی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳