هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
وجیهه افخمی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۹