هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان
یزد اردکان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
عاطفه نوع خواه ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۴
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱