هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین
وزارت آموزش و پرورش
قزوین قزوین
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
اکرم محمودیان ۰ ۱۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴