هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز قم
دانشگاه پیام نور
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ناهید جعفری ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳