هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهتاب تختی ۰ ۱۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۴ ۹
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۳ ۱۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵