هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس
دانشگاه پیام نور
خراسان رضوی سرخس
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد حسین بهشتی پیام ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹ ۶۷
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۸۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶