ششمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا
شرکت ها
فارس شیراز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
بهنام کامجو,رامین کامجو,فاطمه موسوی,امیرعباس مصلی نژاد ۱ ۲۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۰ ۱۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴ ۱۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱