1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

عرضه پارچه‌هایِ میِکروب‌کش به بازار

موضوع : صنعت و بازار کلمات کلیدی : ضد باکتری - نساجی - ضد میکروب تاریخ خبر : 1388/08/27 تعداد بازدید : 2624

دو پژوهشگر از دانشگاه کرنل با تاسیِس شرکت iFyber LLC، پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ که در آشکارسازیِ مواد شیِمیِایِیِ خطرناک و انفجاریِ به‌کار میِ‌روند و یِا دارایِ خاصیِت ضد باکتریِ برایِ کاربردهایِ بیِمارستانیِ هستند، را تجاریِ‌سازیِ میِ‌کنند.

دو پژوهشگر از دانشگاه کرنل با تاسیِس شرکت iFyber LLC، پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ که در آشکارسازیِ مواد شیِمیِایِیِ خطرناک و انفجاریِ به‌کار میِ‌روند و یِا دارایِ خاصیِت ضد باکتریِ برایِ کاربردهایِ بیِمارستانیِ هستند، را تجاریِ‌سازیِ میِ‌کنند.

پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ که قادر به شناسایِیِ وسایِل تقلبیِ و مواد شیِمیِایِیِ انفجاریِ و خطرناک بوده و یِا دارایِ خاصیِت ضدباکتریِ در بیِمارستان‌ها، مراکز اجرایِ قانون یِا صنعت مهمانداریِ هستند؛ تنها بخشیِ از محصولاتیِ هستند که توسط شرکت جدیِدیِ که به‌وسیِله‌یِ ایِن دو محقق کرنلیِ تأسیِس شده است، تولیِد خواهند شد.

جوآن هیِنستروزا، یِکیِ از ایِن محققان، توضیِح داد: "فناوریِ کلیِدیِ شرکت ما، توانایِیِ ترسیِب نانوروکش‌ها بر رویِ پارچه‌هایِ طبیِعیِ و سنتزیِ با دقت نانومقیِاس میِ‌باشد. ما درحال استفاده از یِک فرایِند شیِمیِایِیِ برایِ ترسیِب یِکنواخت نانوذرات رویِ سطح پارچه هستیِم. ایِن نانوذرات میِ‌توانند خواص پارچه را عوض کنند."

از بیِن خواص زیِاد ایِن پارچه‌ها میِ‌توان به نفوذناپذیِریِ همزمان آنها نسبت به آب و روغن، رفتار ضدمیِکروبیِ و نیِز رسانایِیِ الکتریِکیِ آنها اشاره کرد. فرآیِند روکش‌دهیِ اختصاصیِ ایِن شرکت، به نانوذرات اجازه میِ‌دهد تا با استفاده از تجهیِزات مرسوم فرآوریِ منسوجات به طوریِکنواخت به سطوح و درزهایِ الیِاف خمیِده بچسبند.

آرون استریِک لاند، مدیِر بخش پژوهش و توسعه iFyber گفت: "پتانسیِل زیِادیِ برایِ استفاده از ایِن فناوریِ در بازه وسیِعیِ از کاربردها وجود دارد."

تا به امروز، ایِن شرکت به خاطر توسعه پارچه‌هایِ مبتنیِ بر فناوریِ‌نانو، توانسته است از وزارت دفاع آمریِکا دو حمایِت مالیِ از محل "پژوهش نویِن صنایِع کوچک" دریِافت کند. یِکیِ از ایِن پروژه‌ها توسعه موادیِ است که قادر به درزیِابیِ لباس‌هایِ جنگ‌هایِ شیِمیِایِیِ نیِرویِ هوایِیِ آمریِکا میِ‌باشند. دومیِ هم مربوط به ساخت پانسمان‌بندیِ‌ها و بخیِه‌هایِ جراحیِ جدیِد و ضدباکتریِ برایِ نیِرویِ دریِایِیِ آمریِکا است.

علاوه بر ایِن، شرکت مذکور تحلیِل بازار اولیِه استفاده از ایِن فناوریِ برایِ ساخت ملحفه‌ها و جامه‌هایِ ضدباکتریِ جهت صنایِع مهمانداریِ را انجام داده است.