1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

علوم انسانی

ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی

کلمات کلیدی: سیاست­ گذاری؛ ارزیابی؛ فناوری نانو؛ استاندارد؛ ایمنی؛ هزینه- فایده؛ ارزیابی نهادی؛ مشارکت میان سازمانی.

سیاست گذاری فناوری نانو در ایران از سال 84 به شکلی مدون و با تدوین سند...

بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای سیاستگذار در توسعه فناوری نانو: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: علم و فناوری نانو؛ سیاست­ گذاری؛ نهادهای سیاست­ گذار، نظام ملی نوآوری؛ اختیارات؛ ابزارهای سیاستی؛ مقایسه تطبیقی.

سیاست گذاری فناوری نانو در کشورهای مختلف توسط طیف متنوعی از ن...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای م...

کلمات کلیدی: سیاست ها؛ برنامه ­ها؛ مالکیت فکری؛ پتنت؛ فناوری نانو؛ بهترین تجربیات.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش دانشگاهی": مطا...

کلمات کلیدی: سیاست­ ها، برنامه­ ها، آموزش، توسعه سرمایه انسانی، مقطع دانشگاهی، بهترین تجربیات، فناوری نانو.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه...

کلمات کلیدی: سیاست ­ها؛ برنامه­ ها؛ بهترین تجربیات؛ آموزش؛ توسعه سرمایه انسانی؛ مقطع پیش از دانشگاه؛ فناوری نانو؛ مطالعه تطبیقی.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای ...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: سیاست­ ها؛ برنامه ­ها؛ استانداردسازی؛  فناوری نانو؛ بررسی تطبیقی.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است...

بررسی سیاست ها و برنامه های مرتبط با انتقال فناوری نانو از دانشگاه به صنعت: مطالعه موردی کشورهای...

کلمات کلیدی: سیاست­ ها؛ برنامه ­ها؛ انتقال فناوری؛ دانشگاه؛ صنعت؛ فناوری نانو.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است...

تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی محصولات مبتنی بر فناوری نانو

کلمات کلیدی: چارچوب مفهومی؛ تحقیق و توسعه؛ توسعه فناوری؛ تجاری­سازی؛ محصول مبتنی بر فناوری نانو.

توسعه فناوری فرآیندی یکپارچه از پژوهش تا تجاری‌سازی است. چرخه کامل پژوهش تا تجاری‌سازی در ...