1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای سیاستگذار در توسعه فناوری نانو: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: علم و فناوری نانو؛ سیاست­ گذاری؛ نهادهای سیاست­ گذار، نظام ملی نوآوری؛ اختیارات؛ ابزارهای سیاستی؛ مقایسه تطبیقی.

سیاست گذاری فناوری نانو در کشورهای مختلف توسط طیف متنوعی از نهادها و با ایفای نقشهای متفاوت و استفاده از ابزارهای سیاستی گوناگون صورت می گیرد. در معنای خاص و در این متن، نهادهای سیاستگذار نهادهایی هستند که در سلسه مراتب نهادی یک کشور و در مرحله ای از زنجیره تصمیمات ( کلان تا خرد) به اتخاذ تصمیمات سیاستی می پردازند. روابط نهادهای سیاستگذار با سایر نهادهای ذینفع در حوزه نانو فناوری بسته به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین نوع نظام ملی نوآوری هر کشور متفاوت بوده و به تبع آن توزیع مسئولیت ها و اختیارات میان این نهادها نیز مختلف است. نتیجه آنکه بروندادهای سیاستی مختلفی در حوزه فناوری نانو در هر کشور شکل می گیرد. نگاهی به تجربه سیاستگذاری فناوری نانو در کشورهای مختلف نشان از موفقیت نسبی و برقراری ارتباطات نظام مند میان نهادهای تصمیم گیر در برخی از کشورها داشته است.

این در حالی است که در برخی دیگر از کشورها این امر از موفقیت کمتری برخوردار بوده است. طرح حاضر به منظور توصیف و تحلیل نقش و جایگاه نهادهای سیاستگذار در سلسله مراتب سیاستی فناوری نانو تدوین شده تا یافته های پژوهش بتواند تصمیم گیران حوزه نانو فناوری در کشور را به مثابه دانش و تجربه ای ارزشمند یاری کرده و درس آموزی از نقاط قوت و ضعف را امکان پذیر کند. به این منظور کشورهای" ایران، آمریکا، چین، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، استرالیا، ژاپن و کانادا" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده اند.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و مسائل اصلی که به آنها اشاره شده است، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی تطبیقی نوع، میزان و نحوه توزیع اختیارات و مسئولیت های نهادهای سیاست گذار در حوزه فناوری نانو در هریک از کشورهای منتخب

2) بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای هماهنگ کننده و تسهیل گر در حوزه فناوری نانو

3) بررسی تطبیقی ابزارهای سیاستی (policy instruments) مورد استفاده توسط نهادهای سیاستگذار در حوزه فناوری نانو

4) بررسی تطبیقی جایگاه و ماهیت روابط و تعاملات میان نهادهای سیاست گذار با سایر نهادهای نظام ملی نوآوری در حوزه فناوری نانو

5) پیشنهادات سیاستی در خصوص نقش و کارکرد نهادهای سیاست گذار در حوزه فناوری نانو

6) پیشنهاد نظام نهادی مسئول در حوزه تولی گری و تنظیم گری سیاستهای نانو در ایران

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-06-95