1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی محصولات مبتنی بر فناوری نانو

کلمات کلیدی: چارچوب مفهومی؛ تحقیق و توسعه؛ توسعه فناوری؛ تجاری­سازی؛ محصول مبتنی بر فناوری نانو.

توسعه فناوری فرآیندی یکپارچه از پژوهش تا تجاری‌سازی است. چرخه کامل پژوهش تا تجاری‌سازی در مورد یک محصول، نیازمند همگرایی مؤلفه های مختلفی است که در تعامل با یکدیگر منجر به تجاری سازی یک محصول فناورانه می شوند. تجاری سازی بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود؛ هرچند فرآیندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد انسانی، زیرساختی، فناوری، اجتماعی و ... است. عواملی که هر کدام می‌تواند از یک سو عامل موفقیت و از سوی دیگر مانع موفقیت آن باشند.

در طرح حاضر پژوهشگر باید مؤلفه ها و عناصر مؤثر یا بازدارنده در پیشرفت هریک از مراحل توسعه فناوری از ایده پردازی گرفته تا تحقیق و پژوهش، توسعه فناوری و تجاری سازی در خصوص محصولات فناوری نانو (نام محصولات در قسمت مطالعات موردی ذکر شده است)، را شناسایی کرده و ضمن برقراری نسبت تعاملی میان آنها، چارچوب مفهومی این فرایند را تدوین کند. این امر باید ضمن مصاحبه با عرضه کنندگان، واسطه ها و متقاضیان فناوری و محصول مربوطه و مستندسازی مراحل مختلف تجاری سازی آن صورت گیرد. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند. خاطر نشان می شود هر یک از محصولات پیشنهادی، موضوع انجام یک پایان نامه است.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی و تحلیل نقش و کارکرد (افزاینده یا کاهنده) نهادهای دولتی در مراحل مختلف توسعه فناوری و تجاری سازی محصول (از ایده تا محصول) و چالش های مربوطه

2) بررسی چگونگی شکل گیری، الگو و نحوه تعامل میان تأمین کنندگان (مواد اولیه و ...)، عرضه کنندگان، کارگزاران و متقاضیان فناوری و چالش های مربوطه

3) بررسی نقش مالکیت معنوی/پتنت و خدمات مربوط به آن در توسعه فناوری و تجاری سازی محصول و چالش های مربوط به آن

4) بررسی میزان ظرفیت جذب فناوری در محصول مربوطه

5) بررسی نقش مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم مالی در مراحل مختلف تحقیق و توسعه، توسعه فناوری و تجاری سازی محصول و چالش های مربوطه

6) بررسی نقش عوامل انسانی (مربوط به عرضه کنندگان، واسطه ها و متقاضیان فناوری) و زیرساخت ها در مراحل مختلف توسعه محصول و چالش های مربوطه

7) بررسی استراتژی های تجاری سازی محصول (توسعه محصول،توسعه بازار و ..) و چالش های مربوطه

8) تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه فناوری (از ایده تا محصول)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-07-95