1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

ماژول سلول خورشیدی انعطاف‌پذیر با جاذب پروسکایت یا CIGS یا CZTS

کلمات کلیدی: سلول‌های خورشیدی، انعطاف پذیر، پایداری مکانیکی، پروسکایت، CIGS، CZTS.

ساخت ماژول خورشیدی  به صورت roll to roll از ملزومات وارد شدن به صنعت تولید ماژول های خورشیدی با صرفه ی اقتصادی است. این پروژه با عنوان ساخت سلول خورشیدی انعطاف پذیر با هدف برداشتن قدم های اول برای رسیدن به این هدف تعریف شده است. از آن جا که تکنیک های لایه نشانی برای ساخت سلول های خورشیدی با جاذب پروسکایت و CIGS و CZTS نزدیک به هم است پروژه می تواند روی یکی از این جاذب ها تعریف شود.

پیش زمینه طرح :

هدف:

ساخت سلول های خورشیدی انعطاف پذیر به عنوان زیر ساخت برای وارد شدن به حوزه roll to roll production.

کاربرد محصول:

سلول‌های خورشیدی.

 

مشخصات فنی اجباری محصول نهایی:

1) سطح موثر سلول حداقل یک سانتی متر مربع باشد (استفاده از خطوط جمع کننده ی جریان مانعی ندارد ولی جزو سطح موثر به حساب نمی آید).

2) پایداری مکانیکی سلول قابل قبول باشد (برای مثال بعد از 10 بار خم و راست کردن سلول تا زاویه ی 30 درجه نسبت به افق کاهش بازدهی کم تر از 10 درصد باشد).

3) حداقل بازدهی برای سلول با جاذب پروسکایت 10 درصد، برای سلول با جاذب CIGS برابر 8 درصد و برای سلول با بازدهی CZTS برابر 6 درصد باشد.

4) پایداری سلول کم تر از نمونه با سلول مشابه روی زیرلایه ی شیشه ای کم تر نباشد.

 

مشخصات فنی اختیاری محصول نهایی:

سلول ها دارای لایه ی محافظ برای نفوذ عوامل مخرب محیطی مانند مولکلول های آب باشند.

 

مشخصات جزء نانومتری:

پیش ماده ی ماده ی جاذب نور می تواند به صورت نانوذرات باشد (وابسته به نوع ماده ی جاذب و روش ساخت سلول)، هر یک از لایه های انتقال دهنده ی حفره و انتقال دهنده ی الکترون، لایه های بافر و الکترود های جمع کننده ی جریان می توانند از لایه نشانی نانوذرات و یا نانوکامپوزیت ها ایجاد شوند.

 

چالش‌ها و محدودیت‌ها:

1) چالش ساخت همه ی لایه ها به گونه ای که از نظر مکانیکی انعطاف پذیر باشند و داخل آن ها ریزترک ایجاد نشود (محدودیت در استفاده از مواد سرامیکی).

2) محدودیت دمادهی در ساختار های انعطاف پذیری که در آن ها از ITO/PEN و ITO/PET استفاده می شود برای همه ی لایه ها.

 

تجهیزات کلیدی مورد نیاز برای طرح:

تجهیزات لایه نشانی وابسته به ساختار انتخابی مانند:

1)     اسپری

2)     لایه نشان چرخشی

3)     دکتربلید و اسکرین پرینتر

4)     UV-O3

5)     اسپاترینگ، تبخیر حرارتی و...

6)      هات پلیت

 دستگاه‌های مشخصه‌یابی لایه مانند SEM، XRD و ...

دستگاه های مشخصه یابی نوری مانند طیف سنج، میکروسکوپ نوری و ...

 

نکات مهمی که لازم است طی انجام طرح در نظر گرفته شود:

1) لازم است که در انتهای طرح سلول انعطاف پذیر با پایداری مکانیکی قابل قبول به صورتی که در این پیشنهاد پژوهشی ارائه شده است ساخته شود.

2) لازم است همراه با ساخت سلول، یک سلول مرجع که مشخصات آن طبق ساختار انتخابی تعیین می شود همراه با سلول انعطاف پذیر ساخته شود و همه ی ویژگی های فوتوولتایی، پایداری نوری و پایداری نسبت به عوامل محیطی هر دو با هم مقایسه شود.

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1401

کد RFP :

C23-04-97