هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
نشریه کیمیا دانشگاه یزد
دانشگاه یزد دانشکده علوم پایه
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
صادق حیدری ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴