هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشکده مهندسی‌مواددانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا جهانبانی,پردیس غفاری,محمدرضا مکارم,علی توازهی,صادق مظاهری تهرانی,آسانا سلیم‌ زاده,پویا مظفری تازه کند ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵ ۳۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹