هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد باشگاه دانش پژوهان جوان
اصفهان نجف آباد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فرشاد قاسمی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶