هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیر حسن مهدی زاده مقدم ۴ ۶۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۴ ۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰