هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی یزد
جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و هنر یزد
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نگار کاظمی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴