هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رودهن
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
تهران رودهن
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سمیه راستی پور ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱۰۵
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵