هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
خوزستان اهواز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فهیمه آزاد,امید زادمهر,صدرا خیاط زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۵
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴