هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهناز آب شناس,احسان کریم پور ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۲ ۱۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱