هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان
وزارت آموزش و پرورش
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسن متقی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰