هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مازندران نور
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه سعدیان ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۶ ۳۱
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰