هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
اصفهان شهرضا
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
‌عاطفه رییسی فیل ابادی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۱ ۲۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳