هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی شهرستان آباده
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
فارس آباده
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهره فلاح زاده ۱ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۶۰
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱