هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
دانشگاه پیام نور
قزوین قزوین
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه شیخی سبزه ‍پوشی,یگانه جمشیدی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۷۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷