هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
دانشگاه پیام نور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سیده مریم سادات شیل سر ۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۷۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۷