هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز بهارستان
دانشگاه پیام نور
تهران رباط کریم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ملیحه قاراچشمه ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۷