هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز ترویج و تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
همایون عرب ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷۲