هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
موسسه کیهان نمای آسمان
شرکت ها
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
رضا صنعتی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰