هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
پگاه مصلی نژاد,حمیدرضا همتی نفر ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵