هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان
گلستان گرگان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ایمان عباسی شاهدهی,زهرا حق جو ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲