هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان زاهدان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
افشین گچینی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۷
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۱