هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
منصوره سادات سادات حسینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴