هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
اداره آموزش پرورش ناحیه 3 شیراز
وزارت آموزش و پرورش
فارس شیراز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امینه کاویانی ۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰۶