هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل)
انجمن نانوفناوری ایران International Journal of NanoScience and Nanotechnology
اردبیل اردبیل
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید احد سعیدی اردبیلی ۰ ۲۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸۷
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷