هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س)
دانشگاه الزهرا (س)
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مائده نورى ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲