هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان
وزارت آموزش و پرورش
کرمان کرمان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مریم قهرمانی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱