هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت سرآمد علم آینده
شرکت ها
آذربایجان شرقی مراغه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ربابه لطفی ۳ ۲۰۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲۷
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۳
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۹
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۶
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۸