هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانوفناوری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
مازندران ساری
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حامد مراد ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰